University Toppers

4th Rank 5th Rank 9th Rank 10th Rank
Chhavi Yadav Shashank Puranik Raksha Atrawalkar Anand Deshapande
83.93% 83.86% 82.06% 81.93%
2015-16 2015-16 2015-16 2015-16
1st Rank 1st Rank 1st Rank
Viraj Vivek Purandare Abhishek Kumar Abhishek Kumar
88.67% 80.40% 83.26%
2014-15 2011-12 2009-10
Viraj is awarded by:
1.Smt. Satrupi Tolaram and T. K. Mirchandani Prize
2.The late Ashok Ramchandra Thorat Prize